Villedende klimagrafer

I begynnelsen av måneden gav SSB ut en oppdatert statistikk for Norges klimagassutslipp i 2018 (“Liten endring i utslipp av klimagasser”). Her kunne SSB fortelle om en svak nedgang på 0,9% fra 2017.

Både Venstre og Høyre benyttet anledningen til å legge ut grafer som tilsynelatende fremstiller SSBs statistikk som gode nyheter. I ettertid har flere kritisert dem for hvordan de illustrerte nedgangen i klimagassutslipp. Her skal vi se nærmere på hva som gikk galt. 

En graf kan brukes til å fremstille statistikk visuelt. Hvis grafen virker slik som den skal, blir det enklere for mottakeren å få et overblikk over dataen. Men en graf trekker ikke konklusjoner fra statistikken – det er det vi som gjør. En informativ graf bidrar til at vi trekker riktige konklusjoner fra datasettet. Hvis grafen i stedet leder til at vi trekker uriktige konklusjoner, så er den villedende.

Høyres graf på Facebook er trolig den verste av de to. Som Faktisk.no har påpekt er utslippsdataen for årene 2014-2016 simpelthen tatt bort. Resultatet blir en graf som uriktig viser jevn nedgang i utslippene i hele perioden. Denne perioden er i tillegg forkortet i x-aksen (den vannrette linjen i grafen) slik at den fremstår like lang som perioden 2017-2018 alene. Igjen blir resultatet at nedgangen fremstår brattere enn den har vært. 

Grafen som Venstre publiserte på sin nettside inneholder derimot data om om klimagassutslipp (tusen tonn CO2-ekvivalenter) i hele perioden 2012 til 2018:

Venstres graf er basert på tallene fra SSB, og disse datapunktene er strengt tatt korrekt gjengitt. Så hvorfor har venstre da fått pepper for grafen de har laget? Ett poeng som går igjen er at y-aksen (den loddrette linjen) ikke går til 0, men stopper på 50 millioner CO2-ekvivalenter. Det vil si at y-aksen er trunkert – avkortet. 

Hvis y-aksen derimot hadde gått til null i samme graf, så ville fremstillingen av datapunktene blitt helt annerledes. Da hadde vi fått inntrykk av en relativt flat utvikling, i motsetning til den tilsynelatende bratte nedgangen i den opprinnelige grafen. Det er nettopp det vi ser i en oppdatert graf som Venstre la ut på Facebook etter kritikken:

Det vil med andre ord si at to grafer som inneholder samme datapunkter, kan fremstille dem på høyst ulike måter. Hvis du vil at nedgangen skal oppfattes som brattere, kan du trunkere y-aksen. Et mer primitivt alternativ er å endre selv dimensjonene på grafen slik at x-aksen er kortere. Da vil også nedgangen visuelt fremstå brattere.

Det er riktignok ikke slik at trunkerte grafer uten videre er problematiske. De blir først villedende når de øker sjansen for at leseren trekker feilslutninger fra grafen. 

Spørsmålet er da om Venstres første graf er villedende eller ikke. Miljøminister Ola Elvestuen (V) synes ikke det. På Politisk Kvarter sier han: 

«Dette er ulike måter å illustrere en utvikling på, og begge to er korrekte.»

«Det er en korrekt bruk av de tallene, og det er ingenting som legges skjul på. Den [grafen] er korrekt, og du kan lage en annen graf som er korrekt. Det som er viktig her er at du bruker de riktige tallene.»

Elvestuen sier altså at de to grafene bare er to likeverdige og «korrekte» måter å fremstille statistikken på. Det stemmer ikke. Bare én av dem er laget slik at publikum lett kan ende opp med et uriktig bilde av virkeligheten. Venstres første graf gir et feilaktig inntrykk av SSBs data, nemlig at nedgangen i klimautslipp er større enn den er.

For å forstå hvordan dette kan skje, skal vi lage en graf som viser Venstres oppslutning i Kommunestyrevalgene i 2015 og 2019. Venstres oppslutning var 5,5% i 2015 og 3,9% i 2019. Her er en graf som inneholder disse datapunktene, men hvor y-aksen er trunkert (den begynner på 3%):

De to søylene i diagrammet representerer riktige datapunkter: henholdsvis 5,5% og 3,9%. Men hvis man ikke ser nøye på verdiene i y-aksen, gir diagrammet inntrykk av at Venstre har mistet rundt to tredjedeler av oppslutningen fra 2015 til 2019. Det stemmer ikke! Likevel er det en naturlig konklusjon å trekke fra diagrammet hvis man er litt uforsiktig. 

Det er imidlertid ingen grunn til å gi leseren anledning til å lese diagrammet på den måten. Ved å presentere grafen med en y-akse som går til null får vi et annet inntrykk:

Nå kommer forholdet mellom valgresultatene i 2015 og 2019 riktig frem i diagrammet. Venstre mistet i realiteten mindre enn én tredjedel av oppslutningen. Datapunktene som representeres er de samme, men den første grafen var misvisende fordi den inviterte leseren til en feilslutning. (Vi kan også ta med verdier opp til 100% i y-aksen, men da blir det vanskeligere å lese av forholdet mellom de to valgresultatene.)

Poenget er at Venstres første graf har et tilsvarende problem. Hvis leseren ikke er oppmerksom på at y-aksen er trunkert, vil det fremstå visuelt som at klimagassutslippene er mer enn halvert fra 2013 til 2018. Det er imidlertid villedende! Utslippene har kun gått ned 3,53% i denne perioden.

Et annet poeng er at en del av konteksten for SSBs utslippstall er Norges klimamål for 2020. Ifølge klimaforliket fra 2012 skal Norges utslipp i 2020 ikke overstige 48,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Den målsetningen befinner seg altså langt utenfor grafen. Med andre ord gir Venstres graf inntrykk av at vi er langt nærmere klimamålet enn vi egentlig er. Dette er forøvrig et mål regjeringen selv innrømmer at det er høyst usannsynlig at vi når.

Det er imidlertid enkelt å unngå den potensielle misforståelsen ved å endre grafen. I den oppdaterte grafen som Venstre la ut etter kritikken, får vi et visuelt inntrykk av den minimale nedgangen i utslipp. Datapunktene er de samme, men bare den andre grafen gir en forholdsmessig fremstilling av nedgangen.


Publisert: 19:34 17.11.2019 - Sist oppdatert: 19:34 17.11.2019