Politisk trolling om statsborgerskap

Denne uken er det vanskelig å komme utenom det kontroversielle bildet som ble delt på Facebook av Justisminister Sylvi Listhaug og FrPs innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim. Bildet har teksten «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del».

Reaksjonene har vært mange, og det er god grunn til å reagere. Påstanden er ikke bare urimelig, den er en avsporing av debatten som har resultert i et retorisk havari.

La oss først se litt på bakgrunnen. Forrige uke ble det klart at Høyre og FrP ikke får flertall for endringer de har foreslått om tap av statsborgerskap. Mens det er flertall for et forslag som innebærer at man kan miste statsborgerskap etter dom, fikk Høyre og FrP ikke støtte for at personer kan fratas statsborgerskapet dersom de har «utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser»–altså uten at de er domfelte.

Helgheim kritiserte Aps beslutning (NRK.no 08.03):

Flertallet, med Ap i spissen, ønsker ikke at det skal være mulig å frata antatte terrorister statsborgerskapet. De synes åpenbart at terroristenes interesser er viktigere enn nasjonens sikkerhet.

Dagen etter delte han og Listhaug det mye omtalte bildet på Facebook. Når vi skriver dette har bildet blitt delt over 2500 ganger. På Twitter foreslår Helgheim videre at motstandere av lovforslaget er «terrorvennlige».

Isolert sett er utspillene del av en ad hominem-argumentasjon. Meningsmotstandere karakteriseres som «terror-vennlige» eller som utilstrekkelig opptatt av nasjonens sikkerhet. Dette utgis for å være et argument som støtter Høyre og FrPs forslag.

I tillegg til at dette er en feilslutning, så er påstanden om at Ap mener «terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet» også opplagt usann. Når Ap sammen med Venstre, Senterpartiet, SV og KrF er i mot at statsborgerskap også skal kunne fratas ved administrativt vedtak, er det fordi de mener at «tap av statsborgerskap er et så inngripende tiltak at det bør avgjøres av domstolene».

Ap vektlegger altså nordmenns rettssikkerhet, inkludert dem som er mistenkt for terrorisme. Men selv om FrP formodentlig mener at å forkaste forslaget vil gå på bekostning av nasjonens sikkerhet, er det nettopp dette Ap er uenig i. Det er dermed fullstendig uriktig å hevde at Ap mener at terroristers rettigheter (eller «interesser», jf. Helgheims formulering) er viktigere enn nasjonens sikkerhet.

Listhaug og Helgheims påstander er imidlertid ikke først og fremst problematiske fordi de er uriktige eller ad hominem. Heller ikke fordi de er anstøtende. Snarere er hovedproblemet at uttalelsene leder til en avsporing av debatten. I stedet for en nyhetssak om at Høyre og FrPs lovforslag ble stemt ned, får vi en debatt om Aps politikk.

Påstandene er nemlig ikke spilt inn for å bidra til debatten om lovforslaget. Det er ikke avgjørende for strategien om påstandene er sanne eller usanne, for de har som hensikt å skifte debatten ved å provosere. Dette er politisk trolling. (Se også vårt innlegg om Harry Frankfurts begrep «bullshit»).

Det klareste tegnet på at dette er trolling, er Listhaugs svar på hvorfor hun ikke retter samme kritikk mot regjeringspartiet Venstre, som tross alt også stemte mot forslaget. (Takk til Doremus Schafer.) Hun svarer at:

Venstre har hele tiden vært tydelig på hva de mener i denne typen saker. Det er Ap som har hevdet at de skal være tøffere i klypa og vil ha strengere innvandringspolitikk, men i praksis viser de det motsatte. Nå stemmer de ned viktige forslag for å bekjempe terrorister og fremmedkrigere.

Så ifølge Listhaugs eget resonnement skal Venstre hele tiden ha vært mer opptatt av terroristenes rettigheter enn nasjonens sikkerhet. Det er vanskelig å tro at FrP ville gått i regjering med partiet hvis dette stemte. Poenget er naturligvis at Listhaug selv neppe tror påstanden er sann, verken om Ap eller Venstre.

Listhaug oppnår uansett den forstyrrende effekten. Nå handler debatten om FrPs ordbruk.

VG kaller Listhaugs utspill «selvopptatt og destruktivt». Jonas Gahr Støre stemmer i med at det er «opprørende og trist», spesielt fordi «[u]tspillet kommer på samme dag som Utøya-filmen settes opp på på norske kinoer». Trine Skei Grande kaller kritikken «totalt urimelig», mens Knut Arild Hareide mener det er en «forsøpling av den politiske debatten».

Statsminister Erna Solberg er i mot «spissformuleringer», men vil ikke kritisere Listhaug. Hun vrir i stedet fokus over på Ap: «denne debattformen er ikke ukjent for Ap når det gjelder å karakterisere andres politiske standpunkter». Dette er kjent som en tu quoque-feilslutning. Man forsvarer en handling ved å påstå på at motparten også har begått feil. Det er selvfølgelig riktig at andre partier gir feilaktige karakteristikker av meningsmotstandere, men det gjør ikke Listhaug og Helgheims utspill mindre problematisk.

«Jeg har ikke noe behov for å erklære meg for enig eller uenig», svarer kunnskapsminister og nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner, på spørsmål om hvordan han stiller seg til FrPs utspill. Han anklager også Støre for å skifte tema, fordi «det må være mulig å diskuterer denne konkrete saken, uten at Jonas Gahr Støre skal trekke 22. juli-kortet». (Han har siden beklaget utsagnet).

Istedenfor at Listhaug og Helgheims utsagn avsannes, bidrar Solberg og Sanner til avsporingen av debatten. Det hjelper lite at Solberg unngår spissformuleringer, eller at Sanner trekker tilbake anklagen om 22. juli-kortet.

Resultatet er at den saklige diskusjonen som foranlediget kommunal- og forvaltningskomiteens behandlingen av lovforslaget forflates. Det er blant annet skrevet en utredning om hvorvidt det bør innføres en hjemmel for tap av statsborgerskap (NOU 2015: 4). Utredningen diskuterer hvilken effekt en slik lovendring vil ha for forebygging av terrorisme. I tillegg finnes de mange høringssvarene skrevet om lovforslaget, inkludert analyser av de juridiske konsekvensene.

Som erstatning for den opprinnelige diskusjonen står vi igjen med en forringet debatt, om Ap er «terrorvennlige», om Listhaugs språkbruk er anstøtende og om Ap «sutrer» (som Helgheim sier).

I en epost til NTB sier Listhaug: «[h]vis Ap ikke liker å få kritikk for at de stemmer ned dette forslaget, er de velkommen til å snu». Men de kontroversielle uttalelsene var aldri en kritikk, i den forstand at det påpekes svakheter i Aps posisjon. Det var en retorisk avledningsmanøver.

Oppsummert: Listhaug og Helgheims retorikk er politisk trolling. Mens meningsmotstanderne provoseres til å diskutere FrPs ordvalg, fortsetter Frp med å fremme sitt politiske standpunkt.

Foto: Skjermdump fra Facebook.

Publisert: 19:18 27.03.2018